04 Orton Geological Museum

Giant Sloth Skeleton
Orton Hall Museum, Orton Hall
OCT-22-2014
Photo by Laura Seeger
The Ohio State UniversityJob # 140439 Photo Blitz